British “Mr. Nobody” Poem

“Mr. Nobody” by Anonymous. VO Talent, Keri Horn